Καλλιτεχνική Πραγματικότητα στη Σχολική Εκπαίδευση: Ενεργητική, Αναστοχαστική και Συνεργατική μάθηση με το Human Orrery

Σχετικά

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν επιτύχει τεράστια επιτεύγματα στην εξερεύνηση του διαστήματος και συνεχίζουν, να εμπνέουν τη νεότερη γενιά σε θέματα επιστήμης και αναζήτησης του ηλιακού μας συστήματος. Η αστρονομία παρέχει κίνητρα στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, να ανακαλύψουν μεθόδους επιστημονικής έρευνας και να εξερευνήσουν μερικούς από τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής και έννοιες των μαθηματικών σε ένα ελκυστικό και ουσιαστικό πλαίσιο.

eLearning

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στοχεύει στην προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης για την ανάπτυξη των μελλοντικών μανθανόντων “δια βίου μάθησης”. Θα περιλαμβάνει παιχνιδοποιημένα παιχνίδια για μαθητές που θα υποστηρίζουν επίσης τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών.

News

Coming Soon

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032478