Σχετικά

Επισκόπηση έργου

Τα τελευταία 50 χρόνια, οι άνθρωποι έχουν επιτύχει τεράστια επιτεύγματα στην εξερεύνηση του διαστήματος και συνεχίζουν, να εμπνέουν τη νεότερη γενιά σε θέματα επιστήμης και αναζήτησης του ηλιακού μας συστήματος. Η αστρονομία παρέχει κίνητρα στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, να ανακαλύψουν μεθόδους επιστημονικής έρευνας και να εξερευνήσουν μερικούς από τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής και έννοιες των μαθηματικών σε ένα ελκυστικό και ουσιαστικό πλαίσιο.

Η διδασκαλία της αστρονομίας στο δημοτικό σχολείο είναι πάντα μια πρόκληση, καθώς οι εκπαιδευτικοί τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί σε παραδοσιακά μαθήματα όπως είναι η λογοτεχνία, η ιστορία, τα μαθηματικά και η τέχνη παρά στο STEM με περισσότερο πρακτική και καλλιτεχνική φύση. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί ειδικεύονται σε ένα γνωστικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός ολιστικού πλαισίου διδασκαλίας φιλοδοξεί να υποστηρίξει την υλοποίηση ουσιαστικών μαθημάτων STEAM.

Στόχος και σκοποί

Σκοπός έργου

Το έργο ARISTARCHUS αξιοποιεί το Human Orrery, ένα τρισδιάστατο κιναισθητικό μοντέλο αναπαράστασης της κίνησης των πλανητών στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, για να εμπλέξει τους μαθητές σε διεπιστημονικές και συμπεριληπτικές δραστηριότητες STEAM.

Βασικοί στόχοι

 • Εξερεύνηση θεμελιωδών νόμων της φυσικής και εννοιών των μαθηματικών με ελκυστικό και ουσιαστικό τρόπο.
 • Ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης των μαθητών στο STEAM που απαιτείται για τη συμμετοχή στον σύγχρονο επιστημονικό κόσμο.
 • Βελτίωση τόσο της μάθησης σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο STEAM όσο και της προσωπικής ευεξίας και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών .
 • Ενίσχυση των δεξιοτήτων επιστημονικής διαδικασίας των μαθητών .

Αποτελέσματα έργου

 • Αποτέλεσμα έργου 1. Μεθοδολογικό πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών και κατευθυντήριες οδηγίες για εκπαιδευτικούς
  Θα θέσει το μεθοδολογικό πλαίσιο των πιλοτικών εφαρμογών στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένου εκτενών κατευθυντήριων οδηγιών για εκπαιδευτικούς και τη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας.

 • Αποτέλεσμα έργου 2. Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη
  Θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική εργαλειοθήκη με έτοιμο παιδαγωγικό υλικό και καλές πρακτικές αναφορικά με την χρήση του Human Orrery στο πλαίσιο της εκπαίδευση STEAM στην τάξη.

 • Αποτέλεσμα έργου 3. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητα
  Θα είναι μια παιχνιδοποιημένη εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας ιδανική για δωρεάν χρήση στις κινητές συσκευές των μανθανόντων, η οποία αποσκοπεί να βελτιώσει τα μαθησιακά κίνητρα και την εννοιολογική κατανόηση απλών σχέσεων στο ηλιακό σύστημα και τη φυσική γενικότερα.

 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα και παιχνιδοποιημένες μαθησιακές ενότητες
  Θα φιλοξενεί παιχνιδοποιημένα παιχνίδια τα οποία θα επιτρέπουν την εφαρμογή της γνώσης και των εμπειριών που αποκτήθηκαν από το Human Orrery και άλλες έννοιες φυσικής, καθώς θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό νέων μαθησιακών εμπειριών.

Μεθοδολογία

  • Αποτέλεσμα έργου 1. Μεθοδολογικό πλαίσιο πιλοτικών εφαρμογών και κατευθυντήριες οδηγίες για εκπαιδευτικούς
   • Παροχή σαφούς πλάνου με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στις πιλοτικές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένου εγγράφων δεοντολογίας και στρατηγικών συμπερίληψης.
   • Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων μέτρησης για αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πιλοτικών εφαρμογών.
  • Αποτέλεσμα έργου 2. Εκπαιδευτική εργαλειοθήκη
   • Εντοπισμός καλών πρακτικών οι οποίες στηρίζονται στην προσέγγιση του Human Orrery και ανάπτυξη έξι (6) διδακτικών- μαθησιακών μαθημάτων.
   • Υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς και εργαστήρια για μαθητές με απώτερο σκοπό την αξιολόγηση και την παροχή ανατροφοδότησης για περαιτέρω βελτίωση.
  • Αποτέλεσμα έργου 3. Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητα
   • Πραγματοποίηση βιβλιογραφικής ανασκόπησης ως βάση για την ανάπτυξη της εφαρμογής.
   • Ανάπτυξη της εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας σε συνάφεια με την ανατροφοδότηση από ειδικούς.
   • Εξέταση του αντίκτυπου στους μαθητές και προσαρμογή.
  • Αποτέλεσμα έργου 4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα και παιχνιδοποιημένες μαθησιακές ενότητες
   • Δημιουργία διαδραστικών παιχνιδοποιημένων παιχνιδιών για μαθητές.
   • Σημείο αναφοράς για εκπαιδευτικούς για τον σχεδιασμό μαθησιακών εμπειριών.
   • Προώθηση της αυτοκατευθυνόμενης μάθησης.

  The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Project Number: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032478