Ενημερωτικό δελτίο 1

ARISTARCHUS
Καλλιτεχνική Πραγματικότητα στη Σχολική Εκπαίδευση: Ενεργητική, Αναστοχαστική και Συνεργατική μάθηση με το Human Orrery

 

Επισκόπηση έργου και βασικοί στόχοι

Το ευρωπαϊκό έργο ARISTARCHUS αποτελεί συνεργασία μεταξύ τριών πανεπιστημίων και ενός ερευνητικού κέντρου: Πανεπιστήμιο Cergy – Συντονιστής προγράμματος (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), CARDET (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Μύνστερ (Γερμανία). Το έργο αξιοποιεί το Human Orrery, ένα τρισδιάστατο κιναισθητικό μοντέλο αναπαράστασης της κίνησης των πλανητών στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, για να εμπλέξει τους μαθητές σε διεπιστημονικές και συμπεριληπτικές δραστηριότητες STEAM. Οι βασικοί του στόχοι είναι:
● Εξερεύνηση θεμελιωδών νόμων της φυσικής και εννοιών των μαθηματικών με ελκυστικό και ουσιαστικό τρόπο.
● Ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης των μαθητών στο STEAM που απαιτείται για τη συμμετοχή στον σύγχρονο επιστημονικό κόσμο.
● Βελτίωση τόσο της μάθησης σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο STEAM όσο και της προσωπικής ευεξίας και κοινωνικής ευημερίας των μαθητών .
● Ενίσχυση των δεξιοτήτων επιστημονικής διαδικασίας των μαθητών .

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032478