1η εκπαιδευτική κατάρτιση Εκπαιδευτικών στο Παρίσι στο πλαίσιο του έργου ARISTARCHUS

Η πρώτη προγραμματισμένη εκπαιδευτική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ARISTARCHUS πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022.

Το Πανεπιστήμιο του Cergy φιλοξένησε την εκδήλωση προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους/στις συμμετέχοντες/χουσες. Στην εκπαιδευτική κατάρτιση συμμετείχαν συνολικά 19 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία με εξειδίκευση ή/και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα της Αστροφυσικής και του STEM. Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν να εισαγάγει το Human Orrery (HO), ένα τρισδιάστατο κιναισθητικό μοντέλο που προσομοιώνει την κίνηση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα, και να τους εμπλέξει σε δραστηριότητες Ενσώματης Μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί που επιλέγηκαν θα δράσουν αργότερα ως συντονιστές εκπαιδευτικοί σε κάθε χώρα με στόχο την υλοποίηση διεπιστημονικών και συμπεριληπτικών δραστηριοτήτων STEAM με μαθητές/τριες.

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032478