Ενημερωτικό δελτίο 2

Επισκόπηση έργου και βασικοί στόχοι

Το ευρωπαϊκό έργο ARISTARCHUS αποτελεί συνεργασία μεταξύ τριών πανεπιστημίων και ενός ερευνητικού κέντρου: Πανεπιστήμιο Cergy – Συντονιστής προγράμματος (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), CARDET (Κύπρος), Πανεπιστήμιο Μύνστερ (Γερμανία). Το έργο αξιοποιεί το Human Orrery, ένα τρισδιάστατο κιναισθητικό μοντέλο αναπαράστασης της κίνησης των πλανητών στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος, για να εμπλέξει τους μαθητές σε διεπιστημονικές και συμπεριληπτικές δραστηριότητες STEAM. Οι βασικοί του στόχοι είναι:

The European Commission’s support for the production of this website does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Project Number: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000032478